Asmara Mring Budaya Jawa Buku Ajar Pendidikan Bahasa Daerah

Main Article Content

Joko Susilo
Moch. Bahak Udin By Arifin

Abstract

Alhamdulillah, puji syukur kawula haturaken dhumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang paring kawruh sahengga buku punika sampun kasusun. Ugi kawula ngaturaken agunging panuwun dhumateng Unniversitas Muhammadiyah Sidoarjo, bapak ibu kawula ingkang sampun paring estu ugi donga saha para dwija guru kang pinaring ngelmu mila seratan punika saged purna. Buku ajar ingkang gadhah irah-irahan “Aji lan Hayuning Budaya Jawa” punika anggadhahi wejang katur luhuring paugeran basa lan sastra Jawi, mugi pikantuk kesaehan tumrap lestarining budhaya bangsa. Sinau nyekar macapat prayoginipun kedah mangertosi titi laras.Pasinaon sekar punika mboten namun perlu damel ngudi kawruh saha kesagedan gendhing kemawon, nanging wigatos dados raos kawiraman gesanging batos.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Susilo, J., & Arifin, M. B. U. B. (2021). Asmara Mring Budaya Jawa Buku Ajar Pendidikan Bahasa Daerah. Umsida Press, 1-121. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-76-6
Issue
Section
Buku Ajar

References

Andjar Any. 1989. Rahasia Ramalan Jayabaya, Ranggawarsita & Sabdopalon. Semarang: Aneka Ilmu
Babad Tanah Jawi. 2007. (terj.). Yogyakarta: Narasi
Behrend, T.E. 1995. Struktur dan Perubahan dalam Puisi Jawa 1600 – 1930. Jakarta: INIS.
KAMUS KECIK, 2015. http://nushare.blogspot.com/. [Online] Available at: http://nushare.blogspot.com/2015/09/kamus-kecik-daftar-
ngoko-krama-krama.html# [Accessed 7 Juli 2020].
Koentjaraningrat, J Danandjaja and Pajung Bangun. 1971. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Munardi, A.M. 1983. Pengetahuan Karawitan Jawatimuran. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Padukata, 2020. Daftar Sasmitane 11 Tembang Macapat. [Online] Available at: https://padukata.com/sasmitane-tembang-macapat/ [Accessed 1 September 2020].
Pane, S., 2018 . Sejarah Nusantara : Kerajaan Hindu dan Budha di Nusantara hingga akhir kekuasaan Majapahit. Bandung : Sega Arsy.
Poesponegoro & Notosusanto. 1990. Sejarah Nasional Indonesia Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.
Purnomo, Bambang S. 2001. Teks Klasik dan Pesisiran dalam Naskah Lama Jawa: Layang Mursada Pesisiran. Yogyakarta: Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa 2001.
Setiawan, A., 2013. KONFIGURASI KARAWITAN JAWATIMURAN. GELAR: Jurnal Seni Budaya, XI(1).
Slamet Muljana. 1979. Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya. Jakarta: Bhratara
Susastina, Sukatmi. 2009. Tembang Macapat. Yogyakarta: Panji Pustaka.

Most read articles by the same author(s)