2020
Buku Ajar

Asmara Mring Budaya Jawa Buku Ajar Pendidikan Bahasa Daerah


Joko Susilo
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Moch. Bahak Udin By Arifin
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
Picture in here are illustration from public domain image or provided by the author, as part of their works
Published August 16, 2021
Keywords
 • Asmara Mring,
 • Budaya Jawa,
 • Buku Ajar,
 • Pendidikan Bahasa Daerah
How to Cite
Susilo, J., & Arifin, M. B. U. B. (2021). Asmara Mring Budaya Jawa Buku Ajar Pendidikan Bahasa Daerah. Umsida Press, 1-121. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-76-6

Abstract

Alhamdulillah, puji syukur kawula haturaken dhumateng ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang paring kawruh sahengga buku punika sampun kasusun. Ugi kawula ngaturaken agunging panuwun dhumateng Unniversitas Muhammadiyah Sidoarjo, bapak ibu kawula ingkang sampun paring estu ugi donga saha para dwija guru kang pinaring ngelmu mila seratan punika saged purna. Buku ajar ingkang gadhah irah-irahan “Aji lan Hayuning Budaya Jawa” punika anggadhahi wejang katur luhuring paugeran basa lan sastra Jawi, mugi pikantuk kesaehan tumrap lestarining budhaya bangsa. Sinau nyekar macapat prayoginipun kedah mangertosi titi laras.Pasinaon sekar punika mboten namun perlu damel ngudi kawruh saha kesagedan gendhing kemawon, nanging wigatos dados raos kawiraman gesanging batos.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

 1. Andjar Any. 1989. Rahasia Ramalan Jayabaya, Ranggawarsita & Sabdopalon. Semarang: Aneka Ilmu
 2. Babad Tanah Jawi. 2007. (terj.). Yogyakarta: Narasi
 3. Behrend, T.E. 1995. Struktur dan Perubahan dalam Puisi Jawa 1600 – 1930. Jakarta: INIS.
 4. KAMUS KECIK, 2015. http://nushare.blogspot.com/. [Online] Available at: http://nushare.blogspot.com/2015/09/kamus-kecik-daftar-
 5. ngoko-krama-krama.html# [Accessed 7 Juli 2020].
 6. Koentjaraningrat, J Danandjaja and Pajung Bangun. 1971. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
 7. Munardi, A.M. 1983. Pengetahuan Karawitan Jawatimuran. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 8. Padukata, 2020. Daftar Sasmitane 11 Tembang Macapat. [Online] Available at: https://padukata.com/sasmitane-tembang-macapat/ [Accessed 1 September 2020].
 9. Pane, S., 2018 . Sejarah Nusantara : Kerajaan Hindu dan Budha di Nusantara hingga akhir kekuasaan Majapahit. Bandung : Sega Arsy.
 10. Poesponegoro & Notosusanto. 1990. Sejarah Nasional Indonesia Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.
 11. Purnomo, Bambang S. 2001. Teks Klasik dan Pesisiran dalam Naskah Lama Jawa: Layang Mursada Pesisiran. Yogyakarta: Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa 2001.
 12. Setiawan, A., 2013. KONFIGURASI KARAWITAN JAWATIMURAN. GELAR: Jurnal Seni Budaya, XI(1).
 13. Slamet Muljana. 1979. Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya. Jakarta: Bhratara
 14. Susastina, Sukatmi. 2009. Tembang Macapat. Yogyakarta: Panji Pustaka.