[1]
Choiriyah, I.U. and Mursyidah, L. 2021. Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah. Umsida Press. (Aug. 2021), 1-138. DOI:https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-51-3.