[1]
Mursyidah, L. and Choiriyah, I.U. 2021. Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik. Umsida Press. (Aug. 2021), 1-112. DOI:https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-97-1.