[1]
Hanum, G.R. 2021. Buku Ajar Biokimia Dasar. Umsida Press. (Aug. 2021), 1-162. DOI:https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-62-1.