[1]
Hariyanto, D. 2021. Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi. Umsida Press. (Sep. 2021), 1-119. DOI:https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6081-32-7.