[1]
Rodiyah, I., Sukmana, H. and Mursyidah, L. 2022. Buku ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik . Umsida Press. (Jul. 2022), 1-92. DOI:https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6292-31-0.