[1]
Rodiyah, I., Choiriyah, I.U. and Sukmana, H. 2022. Buku Ajar Kebijakan Publik. Umsida Press. (Nov. 2022), 1 - 237. DOI:https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-036-6.