[1]
Latifah, F.N. and Maika, R. 2022. Buku Ajar Manajemen Strategik Bank Syariah. Umsida Press. (Nov. 2022), 1 - 217. DOI:https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-041-0.