[1]
Sartika, S.B. and Shofiyah, N. 2021. Modul Praktikum Zat Dan Energi. Umsida Press. (Aug. 2021), 1-31. DOI:https://doi.org/10.21070/2017/978-602-5914-51-5.