[1]
Sartika, S.B. and Shofiyah, N. 2021. Modul Praktikum Fisika Dasar . Umsida Press. (Aug. 2021), 1-27. DOI:https://doi.org/10.21070/2016/978-979-3401-82-9.