[1]
Wulandari, R. and Shofiyah, N. 2021. Modul Praktikum Interaksi Antar Faktor Fisik . Umsida Press. (Aug. 2021), 1-50. DOI:https://doi.org/10.21070/2016/978-979-3401-83-6.