[1]
Shofiyah, N. 2021. Modul Praktikum Gerak Dan Perubahan. Umsida Press. (Aug. 2021), 1-32. DOI:https://doi.org/10.21070/2016/978-979-3401-96-6.