(1)
Choiriyah, I. U.; Mursyidah, L. Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah. umsidapress 2021, 1-138.