(1)
Rodiyah, I.; Sukmana, H.; Mursyidah, L. Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik . umsidapress 2022, 1-92.