(1)
Rodiyah, I.; Choiriyah, I. U.; Sukmana, H. Buku Ajar Kebijakan Publik. umsidapress 2022, 1 - 237.