(1)
Sartika, S. B.; Shofiyah, N. Modul Praktikum Zat Dan Energi. umsidapress 2021, 1-31.