Choiriyah, I. U., & Mursyidah, L. (2021). Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah. Umsida Press, 1-138. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-51-3