Rodiyah, I., & Agustina, I. (2021). Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik (Msdm-Sp). Umsida Press, 1-146. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-70-4