Mursyidah, L., & Choiriyah, I. U. (2021). Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik. Umsida Press, 1-112. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-97-1