Fahyuni, E. F., & Nurdyansyah. (2021). Buku Ajar Konsep Sekolah Ramah Anak Islami. Umsida Press, 1-128. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-47-6