Hanum, G. R. (2021). Buku Ajar Biokimia Dasar. Umsida Press, 1-162. https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-62-1