Maika, M. R. (2021). Buku Ajar Ekonomi Islam. Umsida Press, 1-203. https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-64-5