Kusuma, K. A. (2021). Pengantar Ilmu Ekonomi Islam. Umsida Press, 1-140. https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-03-4