Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2022). Buku ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik . Umsida Press, 1-92. https://doi.org/10.21070/2021/978-623-6292-31-0