Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik. Umsida Press, 1 - 237. https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-036-6