Sartika, S. B., & Shofiyah, N. (2021). Modul Praktikum Zat Dan Energi. Umsida Press, 1-31. https://doi.org/10.21070/2017/978-602-5914-51-5