Sartika, S. B., & Shofiyah, N. (2021). Modul Praktikum Fisika Dasar . Umsida Press, 1-27. https://doi.org/10.21070/2016/978-979-3401-82-9