Wulandari, R., & Shofiyah, N. (2021). Modul Praktikum Interaksi Antar Faktor Fisik . Umsida Press, 1-50. https://doi.org/10.21070/2016/978-979-3401-83-6