Shofiyah, N., & Sartika, S. B. (2021). Modul Praktikum Fluida. Umsida Press, 1-32. https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-95-9