Shofiyah, N. (2021). Modul Praktikum Gerak Dan Perubahan. Umsida Press, 1-32. https://doi.org/10.21070/2016/978-979-3401-96-6