Fradana, A. N. (2018). Buku Ajar Morfologi Bahasa. Umsida Press, 1-129. https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-31-7