RODIYAH, I.; AGUSTINA, I. Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik (Msdm-Sp). Umsida Press, p. 1-146, 15 Aug. 2021.