MURSYIDAH, L.; CHOIRIYAH, I. U. Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik. Umsida Press, p. 1-112, 16 Aug. 2021.