RODIYAH, I.; SUKMANA, H.; MURSYIDAH, L. Buku ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik . Umsida Press, p. 1-92, 12 Jul. 2022.