RODIYAH, I.; CHOIRIYAH, I. U.; SUKMANA, H. Buku Ajar Kebijakan Publik. Umsida Press, p. 1 - 237, 17 Nov. 2022.