CHOLIFAH, S.; RINATA, E. Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan. Umsida Press, p. 1 - 243, 17 Nov. 2022.