SARTIKA, S. B.; SHOFIYAH, N. Modul Praktikum Zat Dan Energi. Umsida Press, p. 1-31, 28 Aug. 2021.