SARTIKA, S. B.; SHOFIYAH, N. Modul Praktikum Fisika Dasar . Umsida Press, p. 1-27, 28 Aug. 2021.