WULANDARI, R.; SHOFIYAH, N. Modul Praktikum Interaksi Antar Faktor Fisik . Umsida Press, p. 1-50, 28 Aug. 2021.