SHOFIYAH, N.; SARTIKA, S. B. Modul Praktikum Fluida. Umsida Press, p. 1-32, 28 Aug. 2021.