FRADANA, A. N. Buku Ajar Morfologi Bahasa. Umsida Press, p. 1-129, 1 Aug. 2018.