Choiriyah, Ilmi Usrotin, and Lailul Mursyidah. 2021. “Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah”. Umsida Press, August, 1-138. https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-51-3.