Rodiyah, Isnaini, Ilmi Usrotin Choiriyah, and Hendra Sukmana. 2022. “Buku Ajar Kebijakan Publik”. Umsida Press, November, 1 - 237. https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-036-6.