Rinata, Evi. 2021. “Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pathologi I ( KEHAMILAN ) ”. Umsida Press, August, 1-99. https://doi.org/10.21070/2019/978-623-578-11-6.