cahyana, atikha sidhi. 2021. “Buku Ajar Mata Kuliah Proses Kimia Dalam Industri Manufaktur”. Umsida Press, August, 1-52. https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-80-5.