Choiriyah, I. U. and Mursyidah, L. (2021) “Buku Ajar Administrasi Pemerintah Daerah”, Umsida Press, pp. 1-138. doi: 10.21070/2020/978-623-6833-51-3.