Hanum, G. R. (2021) “Buku Ajar Biokimia Dasar”, Umsida Press, pp. 1-162. doi: 10.21070/2017/978-979-3401-62-1.