Maika, M. R. (2021) “Buku Ajar Ekonomi Islam”, Umsida Press, pp. 1-203. doi: 10.21070/2017/978-979-3401-64-5.