Kusuma, K. A. (2021) “Pengantar Ilmu Ekonomi Islam”, Umsida Press, pp. 1-140. doi: 10.21070/2018/978-602-5914-03-4.