Phahlevy, R. R. (2021) “Hukum Tata Negara I”, Umsida Press, pp. 1-116. doi: 10.21070/2019/978-623-7578-04-8.